Canere, gevestigd aan de Amaliastraat 1, 8606 BD te Sneek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 


Contactgegevens:
https://canere.nlAmaliastraat 1
8606 BD Sneek

KvK: 54848954

T: + 31 (0) 6 34 54 48 28

E: info [at] canere.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Canere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • E-mailcommunicatie (ook: contactformulier op canere.nl/contact)
 • Gegevens voor facturen en betalingen.
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website in logfiles (alleen uw IP-adres, niet direct gekoppeld aan uw gegevens).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info [at] canere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Canere verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: facturering voor de door u afgenomen diensten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Canere neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (Bijvoorbeeld een medewerker van Canere) tussen zit.
 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Canere bewaart alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze verplichtingen naar de Belastingdienst, de termijn die hervoor staat is 7 jaar.


 

Delen van persoonsgegevens met derden

Canere deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Canere blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Canere gebruikt louter functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Canere gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wettelijk gezien hoeft er voor het plaatsen van functionele cookies geen toestemming gevraagd te worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Canere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info [at] canere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Canere wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Canere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info [at] canere.nl

 

Welke gegevens worden opgeslagen en waarom?

 • Voor- en achternaam
 • 
Adresgegevens
 • 
Telefoonnummer
 • 
E-mailadres

 • IP-adres (niet direct gekoppeld aan uw gegevens, maar website bezoeken staan wel in logfiles)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer


Waarom worden deze gegevens verzameld?

 • Voor het afhandelen van uw betaling

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien gewenst en van toepassing.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Canere verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze verplichtingen aan de Belastingdienst. 
Canere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn gegevens:

 • E-mailcommunicatie: ongeveer 2 jaar of korter indien niet meer relevant.

 • Gegevens voor facturen en betalingen (alle gegevens zichtbaar op de factuur): 7 jaar op last van de Belastingdienst.
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website: 2 maanden

 

Laatste wijziging: 16 september 2018.